ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนฯ กั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/01/2017
ร่าง ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแสนแสบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download 
 
1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแสนแสบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. รูปแบบรั้วและบานประตูรั้ว

4. ใบสรุปราคาโครงการงานปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากคลองแสนแสบฯ

5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12/01/2017 )