ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ฯ 1,600 ซีซี 1 คัน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/01/2018
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download เอกสาร
 
1. ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08/01/2018 )