ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

 

2. รายละเอียดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

 

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)