ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริหาร
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/11/2008
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 249,893,504.- บาท
(สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่  1  ธันวาคม  2551
กำหนดยื่นเอกสาร  12  ธันวาคม  2551
กำหนดวันประกวดราคา  วันที่  22  ธันวาคม  2551
สอบถามทางโทรศัพท์   0 2375 8692

download  ประกาศ