ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรีบสถาบันการศึกษา
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรีบสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรีบสถาบันการศึกษาและราคากลาง

 

2. รายละเอียดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

 

3. เอกสารประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์