ประกวดราคา จ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคา จ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 

2. รายละเอียด งานจ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 

3. ราคากลาง งานจ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2