ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคา ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

 

2. รายละเอียด ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

 

3. ราคากลาง ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา