ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารที่จอดรถ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/04/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารที่จอดรถ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

 

2. รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

 

4แบบสรุปจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

 

5. BOQ จ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

 

6. BOQ สรุป จ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

 

7. BOQ เปล่า จ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ