ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Sage Journal Online
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/04/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Sage Journal Online

ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Knowledge Services Pte.Ltd.

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Sage Journal Online