ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

     เนื่องจาก บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform)