ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปริญ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหาจักรทราเวล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1