เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Turnitin)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Turnitin)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Turnitin)