ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/06/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

     เนื่องจาก บริษัท อารีย์ เอ็นจิเนียร์ ซัพพลายส์ จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดูดอากาศศูนย์อาหารอาคารจอดรถ