ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาการจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอก
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/06/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาการจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอก

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค.ที.เทคนิคคอลซัพพพลาย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาการจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอก