ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform ครั้งที่ 2
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/07/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform รองรับบริหารจัดการพลังงานและโครงข่ายอัจฉริยะ 1 ระบบ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform รองรับบริหารจัดการพลังงานและโครงข่ายอัจฉริยะ 1 ระบบ ครั้งที่ 2