ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(iPad)จำนวน 26 เครื่อง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/07/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

 

2. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

 

3. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง