ร่างประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/07/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 

2. คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 

3. ราคากลางชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)