ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อน ชั้น 7-8 อาคารมาลั
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/07/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อน ชั้น 7-8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ช.สิทธิผล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาการจ้างปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อน ชั้น 7-8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์