ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/08/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน

 

2. ขอบเขตจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน

 

3. ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน