ยกเลิกการจัดซื้อฐานข้อมูล Lexis
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกการจัดซื้อฐานข้อมูล Lexis

 

 

     เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อฐานข้อมูล Lexis