ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 45 เครื่อง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 45 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 45 เครื่อง

 

2. คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 45 เครื่อง

 

2. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 45 เครื่อง