ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/08/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564

 

2. รายละเอียดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564

 

3. ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564