ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 1 เครื่อง

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 1 เครื่อง