ร่างประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/11/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

2. ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

3. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

4. BOQ งานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

5. BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน