ยกเลิกประกาศ จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/01/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 2  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2564

ด้วยวิธีประกวดคัดเลือก

 

 

 

          เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 2  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2564