สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากรฯ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากร และโถงทางเดิน

อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 5

 

 

download ประกาศ