เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จำนวน 4 รายการ)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/08/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
(จำนวน 4 รายการ)

 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จำนวน 4 รายการ)