ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/04/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ได้แก่ บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,995,000.- บาท

 

download ประกาศ