ร่างประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนว
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/12/2021

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนวน 10 รายวิชา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนวน 10 รายวิชา

 

2. ขอบเขตจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation

 

3. ราคากลางจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation