ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/12/2021

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง

 

3. ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง