ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PT
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/12/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk