ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/01/2022

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

 

3. ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง