ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Ac
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/05/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

 

4. รายการประกอบแบบจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

 

5. แบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี (งปม. 2565)

 

6. แผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

7. BOQ เปล่าตารางแผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

8. BOQ งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging

 

9. BOQ เปล่า งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging