ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน