ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/09/2022

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย

 

4แบบงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย

 

5BOQ จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย