ประกวดราคาซื้อฯโครงการ e-university (ISEC)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/03/2010

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประสิทธิภาพของ e-University (สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ)

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 17/03/2010 )