รายงานการวิเคราะห์การมีงานทำของบัณฑิต 2553
เขียนโดย ITC   
25/05/2010

รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาโทภาคปกติ/ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 

รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาโทภาคปกติ/ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

 

รายงานการ วิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาโทภาคปกติ/ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 16/03/2017 )