ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 55 ครั้งที่ 2
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/10/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ  2555  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ  2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2555  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2   ภายในวงเงินทั้งสิ้น  5,957,166.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการทำความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยแนบสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน

 

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่   18  ตุลาคม  2554  และลงทะเบียน ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น.  เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าห้องทำงาน กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่  อาคารที่จอดรถ  ชั้นล่าง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  27 ตุลาคม  2554  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  ถึงเวลา  11.30  น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น  5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และแจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2554

 

กำหนดการเสนอราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เลขที่  151  อาคารทีม  ม.12  ถนนนวลจันทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230
           
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคา ชุดละ 500.-  บาท  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถชั้น  ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  ระหว่างวันที่  12 ตุลาคม  2554  ถึงวันที่  17  ตุลาคม 2554  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ www.nida.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๗๕-๘๖๙๒  ในวันและเวลาราชการ