ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน 
ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ประกวด
ราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 เอกสารประกวดราคาเลขที่ อ3/2555 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 โดยกำหนดเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน  2554 ตั้งแต่เวลา 10.45 – 11.15 น. ณ ตลาดกลางบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด นั้น

ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น  เสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,940,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาให้บริการ 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 โดยแบ่งจ่ายรายเดือนเป็นจำนวน 10 งวด ๆ ละ 594,000.- บาท

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   30    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

(สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์)                                    
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์