ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราชเป็นห้องส
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/11/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  จ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า (ชั้น 21) อาคารนวมินทราธิราชเป็นห้องสมุด
และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
.......................................
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า (ชั้น 21)
อาคารนวมินทราธิราชเป็นห้องสมุดและลานจอดเฮลิคอปเตอร์
 
ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจให้บริการด้านออกแบบที่มีลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ว่า
จ้าง มีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงด้วย  ทั้งนี้
ผลงานออกแบบดังกล่าวต้องมีค่าก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 8,000,0000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
และเป็นผลงานออกแบบที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน 7 ปี
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้ายื่นเสนองานแก่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันประกาศจัดจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
5.  ต้องมีสถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน โดยต้องแนบ
สําเนาใบประกอบวิชาชีพมาแสดงด้วย
6.  ต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการรับเอกสารเสนองานกับทางสถาบันฯ ความละเอียดปรากฎตาม
เอกสารท้ายประกาศนี้
 
กําหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
11.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
กําหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างออกแบบได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ถึง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555   ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2375-8692