ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งฯ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/01/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Water Cooled Centrifugal Chiller)  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


--------------------------------

 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Centrifugal Chiller)  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เอกสารประกวดราคาเลขที่ อ 3/2556   โดยกำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา   เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2555    ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยมีผู้ยื่นซองข้อเสนอรายเดียว  คือ  บริษัท  แม็คแอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด   นั้น

 

ปรากฏว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด  จึงยกเลิกการประกวดราคารายการดังกล่าว และทบทวนรายละเอียดใหม่เพื่อดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ 2  ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน