ประกาศผล กรณีผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เครื่องปรับอากาศฯ)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/05/2013

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง (เฉพาะห้องพัก ชั้น 11) อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 29 เครื่อง (ครั้งที่ 2)  เอกสารลำดับที่ ส12/2556 ลงวันที่  29 มีนาคม 2556 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น จากการตรวจสอบกรณีผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 3  ราย  ดังนี้


1.   บริษัท หลิน จำกัด
2.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
3.   บริษัท เฮงสูง จำกัด

 

ทั้งนี้  กำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่  3 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม 801  ชั้น  8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.  2556